کیشِ انقلابی؛ جشن چندین هزار نفری پیروزی انقلاب در قلب خلیج فارس برگزار شد

اتحاد و همدلی شهروندان وگردشگران، افتخار دیگری برای جزیره کیش در 22 بهمن رقم زد.