نشریه الکترونیکی


  اردیبهشت.pdf
بولتن خبری/ شماره 1

بولتن اخبار مهم مناطق آزاد 

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

  اردیبهشت.pdf
Image title
بولتن خبری/ شماره 2 

بولتن اخبار مناطق آزاد

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

خرداد.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره3
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل
خرداد شماره3.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره4
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل
خرداد شماره 4.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره5
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل
بولتن تیرماه شماره 5.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره6
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

تیرماه شماره6.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره7
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

مرداد ماه شماره 7.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره8
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

شهریور شماره 8.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره9
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

شهریور98 شماره9.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره10
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

مهر ماه شماره 10.pdf
Image title
بولتن خبری/شماره11
بولتن اخبار مناطق آزاد
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل

آبان ماه 98 شماره 11.pdf