برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه نانوایان  جزیره کیش

کارگاه های آموزشی در راستای طرح ساماندهی، حمایت و نظارت بر نانوایی های کیش ویژه نانوایان با حضور دکتر خواجه از اساتید برتر حوزه نان کشور برگزار شد.