گردهمایی رابطان خبری و روابط عمومی های کیش برای اولین بار

با هدف تسهیل ارتباطات و افزایش کارآمدی، نخستین گردهمایی رابطان خبری و روابط عمومی های جزیره کیش برگزار شد.