مدیریت تامین برق در ایام پرمصرف، اولویت تیم عمرانی سازمان

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه ریزی و پیگیری ها برای تامین برق مورد نیاز جزیره در ایام تابستان خبر داد.