پیشگیری و مبارزه با بیماریهای منتقله پشه آئدس موضوع کمیته تخصصی بهسازی محیط شورای سلامت کیش

ششمین کمیته تخصصی بهسازی محیط شورای سلامت کیش با محوریت پیشگیری و مبارزه با بیماریهای منتقله پشه آئدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست با حضور مدیر امور اجتماعی معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، رییس مرکز بهداشت جزیره ونمایندگان نهادها و ادارت مرتبط با موضوع مبارزه با پشه آئدس برگزار شد و حوزه های مختلف گزارش های اقدامات خود را ارائه کردند.

شناسایی زیستگاهها و انجام اقدامات ایمنی، برخورد قانونی با پروژه هایی که نسبت به از بین بردن زیستگاههای ایجاد شده و ایمن سازی محیط کاری خود اقدام نمی کنند و افزایش اطلاع رسانی وآموزش به شهروندان از محورهای اصلی طرح وبررسی شده دراین نشست بود.

سعید زاهدی درادامه این نشست با بیان اینکه تمامی بخش های بهداشتی، درمانی، محیط زیست، عمرانی ، اجرایی و بخش خصوصی کیش درحال رصد، شناسایی و نابودی این حشره موذی هستند گفت: نیاز است شهروندان نیزبا نظارت بر محل زندگی خود ورعایت موارد اعلام شده در این طرح همکاری وهمراهی کنند.

گفتنی است درپایان این نشست درخصوص برنامه ی اجرایی هریک از حوزه ها تصمیم گیری و دستور کار صادر شد.