معاینه رایگان ساکنان جزیره هندورابی توسط پزشک عمومی

مدیر جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش بیش از 30 نفر از ساکنان جزیره هندورابی در هفته گذشته خدمات رایگان معاینه پزشک عمومی دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ایرج شرف زاده با بیان این که تمام دانش آموزان جزیره هندورابی نیز از معاینه پزشک عمومی بهره مند شدند گفت: پس از ویزیت و معاینه ساکنان، داروی مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت .

شرف زاده با اشاره به حضور دائمی بهیار در خانه بهداشت جزیره هندورابی افزود: با همکاری بیمارستان جزیره کیش، پزشک عمومی به صورت ماهیانه برای معاینه ساکنان هندورابی به این منطقه اعزام می شوند. 

مدیر جزایر اقماری اظهار داشت: تمامی ساکنان هندورابی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند.

گفتنی است، تمام دانش آموزان هندورابی در هفته گذشته خدمات غربالگری شنوایی سنجی و بینایی سنجی را دریافت کردند.