تغییر ساعات کاری در هفته اول تیر به منظور مدیریت مصرف انرژی

ساعات کاری سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه به دلیل افزایش دمای هوا و مدیریت مصرف انرژی دوم و سوم تیر کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به افزایش دمای هوا درجنوب کشور و لزوم مدیریت انرژی و کاهش مصرف برق، روزهای شنبه ویکشنبه 2 و 3 تیرماه ساعت پایان کار اداری سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه به 12 ظهر تغییر یافت.

گفتنی است در پی افزایش دمای هوا درجنوب کشور، مدیریت مصرف انرژی با کاهش ساعت، دستور کار همه ادارات ونهادها دراستان های جنوبی است.