برگزاری امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان کیش

امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان کیش 11 تا 13 بهمن برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، چهارشنبه 11 بهمن امتحانات تحریری در سه سطح مبتدی از ساعت 14 تا 15، تکمیلی از ساعت 15 وسی دقیقه تا 16 وسی دقیقه و پیشرفته از ساعت 17 تا 18 برگزار می شود.

روز پنج شنبه نیز شرکت کنندگان در چهار سطح مقدماتی ساعت 9 تا 10، متوسط 10 وسی دقیقه تا 11 وسی دقیقه ، خوش 13 تا 14 وسی دقیقه و کتابت عالی وممتاز 15 تا 17 با هم رقابت می کنند.

روز جمعه 13 بهمن ، آزمون نستعلیق ممتاز ساعت 8 وسی دقیقه تا 10 وسی دقیقه، نستعلیق عالی 11 تا 13 و شکسته، نسخ، ثلث عالی وممتاز ساعت 15 تا 17 برگزار می شود.

گفتنی است محل برگزاری تمامی این امتحانات فرهنگسرای سنایی است وشماره تلفن 09121115167 برای کسب اطلاعات بیشتر آماده پاسخگویی است.