بررسی راهکارهای تسهیل امور بیمه کارگران و اصناف در نشست مدیرعامل منطقه آزاد کیش با مدیرکل تامین اجتماعی

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان، راهکارهای تسهیل امور بیمه کارگران واصناف بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین نشست که با حضور مدیرعامل ومعاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با مدیرکل و مدیران تامین اجتماعی استان هرمزگان و رییس تامین اجتماعی شعبه کیش برگزار شد موضوعات مربوط به بیمه کارگران وکارفرماها و تسهیل اموربیمه کارگران واصناف طرح وبررسی شد.

همچنین مقرر شد در راستای افزایش آگاهی در خصوص برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی برای بیمه شوندگان وکارفرماها درجزیره کیش اقدام شود.

گفتنی است افزایش همکاری های شعبه کیش با هدف تسهیل فرایندها برای بیمه شوندگان به ویژه کارگران ساختمانی از دیگر موضوعات تاکید شده دراین نشست بود.