ركورد بي سابقه در گردشگري جزيره كيش ؛

73 هزار گردشگر در هفته گذشته در كيش تردد داشتند

تردد 73 هزار گردشگر از مسيرهاي هوايي ودريايي درهفته گذشته، از رونق بي سابقه گردشگري درجزيره كيش خبر مي دهد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، گردشگري جزيره كيش دريك هفته گذشته رونق وتحول چشمگيري را تجربه كرده است .

بنابر آمارهاي اعلام شده ازسوي فرودگاه وبندرگاه كيش 73 هزار گردشگر دربازه زماني يك هفته اي از 18 تا 24 بهمن از دو مسير هوايي ودريايي در جزيره كيش ترددكرده اند كه درمقايسه با سالهاي گذشته حضوراين تعداد گردشگر دراين ايام از سال ويك ماه باقيمانده تا عيد نوروزبي سابقه بوده است .

تردد اين حجم از گردشگران درروزهايي كه طي 20 سال گذشته درزمره روزهاي خلوت اين جزيره از نظر وحضور گردشگران به شمار مي آمد ضريب اشغال هتل ها واماكن اقامتي جزيره كيش را به صدرصد رسانده وعلاوه بر تاثير مثبت ومستقيم بررونق اقتصادي همه بخشهاي گردشگري درجزيره كيش، نشاط ناشي از حضور گردشگران درخيابانها، بازارها، مراكز پذيرايي وتفريحي اين جزيره، چهره شهر را متحول كرده بود.

برقراري روزانه بيش از 100 پرواز درمسيرهاي داخلي وخارجي به فرودگاه بين المللي جزيره كيش نشان دهنده افزايش علاقمندي گردشگران براي سفر به جزيره كيش است واين امر مرهون تلاش هاي مستمر وبرنامه ريزيهاي منسجم وهدفمند براي افزايش عوامل وجاذبه هاي سفر دراين جزيره مرجاني است.

دركنار اين اقدامات، برقراري پروازهاي خارجي وتلاش براي داير كردن خطوط پروازي به كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي اروپايي ، معرفي جاذبه ها وامكانات سرمايه گذاري دركيش با حضور درنمايشگاههاي گردشگري بين المللي وفراهم كردن زيرساخت هاي مورد نياز توسعه گردشگري درهمه حوزه ها مانند گردشگري سلامت، تفريحي، فرهنگي و طبيعي از ديگر اقدامات انجام شده براي جذب توريست به جزيره كيش است كه درايجاد رونق درگردشگري اين منطقه تاثير به سزايي داشته است.

درحال حاضر نيزمسئولان سازمان منطقه آزاد كيش با فعاليت هاي كارشناسي وهدفمند براي ادامه اين روند رو به رشد تلاش مي كنند تا علاوه بررونق اقتصادي جزيره كيش، به عنوان دروازه ي ورودي پس از جذب گردشگران خارجي با معرفي ظرفيت هاي ديگر مناطق وشهرها، زمينه هاي توسعه گردشگري بين المللي را درهمه كشور فراهم كنند .

وجود شرايط مناسب آب وهوايي، آرامش ، امنيت، عدم نيازبه دريافت رواديد، معافيت هاي مالياتي وگمركي وبسياري ازمزيت ها وتسهيلات اقتصادي پيش بيني شده براي حمايت از سرمايه گذاران از جمله مهمترين پتانسيل هاي جزيره كيش براي رونق اقتصادي وگردشگري است كه مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش با تكيه براين ظرفيت ها وتوجه براهميت شناساندن اين مزيت ها به كشورهاي مختلف، تاكنون اقدامات ارزنده اي انجام داده اند وافزايش آمارهاي گردشگري دراين روزها كه درسنوات گذشته دوره ركود گردشگري كيش بوده است حاكي از اقدامات صحيح وموثردررشد صنعت گردشگري اين جزيره مرجاني است.

دركنار فعاليت هاي سازمان منطقه آزاد كيش، بخش خصوصي نيز با همكاري وحضور پررنگ دراجراي برنامه هاي تدوين شده براي توسعه گردشگري نقش مهمي درتحقق اهداف تعريف شده براي اين منطقه آزاد ايفا كرده است.

گفتني است همگام با انجام امور و گسترش امكانات وجاذبه هاي تفريحي، برگزاري نشست با هيئت هاي علاقمند از كشورهاي مختلف همچون تركيه، يونان ، مكزيك وكشورهاي منطقه كه به گفته نمايندگان اين هيئت ها بسيار علاقمند به سرمايه گذاري وتوسعه ارتباطات گردشگري با جزيره كيش هستند آينده روشن وپررونقي را درمسير توسعه گردشگري واقتصادي جزيره كيش ترسيم مي كند.