کیش میزبان بیست و چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فولاد کشور

بیست و چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فولاد کشور با محوریت "بررسی چالش ها و راه کارهای صنعت فولاد در دوران پسا کرونا" از 10 تا 12 آبان ماه امسال در جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بیست و چهارمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فولاد کشور توسط انجمن آهن و فولاد ایران در فضایی به مساحت 19 هزار متر مربع با حضور بیش از270 شرکت داخلی و خارجی از جمله، "هند، چین، ژاپن، روسیه و ایتالیا" در جزیره کیش برگزار می شود.

ايجــاد زمینــه مســاعد ارتبــاط و گردهمايــي محققــان و متخصصــان و ارائــه آخريــن دســتاوردهاي تحقیقاتــي مربــوط بــه حوزه هــای مختلــف تولیــد و کاربــرد فــولاد و ارتقاء سطح دانش فني در زمینه هاي مختلف فولاد کشور از اهداف اصلی این نمایشگاه است.

همچنین ايجاد زمینه مشارکت بیشتر کارشناسان فولاد در فعالیت هاي علمي و تحقیقاتي، جمع آوري و مستندسازي تحقیقات انجام شده و اطلاع رساني حوزه های مختلف فولاد از دیگر اهداف برگزاری این رویداد محسوب می شود.

فولاد خوزستان، مجتمع فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فولاد آلیاژی ایران، سنگ آهن مرکزی ایران، گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش، گروه سرمایه گذاری وصنعتی آیرن دیرد، فراطرح فولاد و گروه صنعتی ایران ترانسفو، حامیان بیست و چهارمین این دوره از این نمایشگاه هستند.

بر اساس این گزارش در طول برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت فولاد کشور، موضوعات مختلفی در زمینه راه كارهای تولید فولاد سبز، نحوه جايگزينی فناوری تولید فولاد سبز با امكانات فعلی، دانش فنی، تجهیزات مورد نیاز و آموزش کارکنان در فرايند تولید فولاد سبز، نقش تولید فولاد سبز در کاهش هزينه های تولید و افزايش راندمان، نقــش تولیــد فــولاد ســبز در ســلامتی کارکنــان، حفــظ محیــط زيســت، کاهــش مصــرف آب، کاهــش گازهــای گلخانــه ای و مصــرف انــرژی، نحوه استفاده ازH2به جای سوخت های فسیلی در تولید فولاد سبز، تجهیزات در زنجیره تامین به منظور تولید فولاد سبز مطرح خواهد شد.

همچنین يافته های جديد در زمینه تولید و استفاده از فولادهای جديد، مدل سازی و شبیه سازی فرايندهای خط تولید فولاد، يافته هــای جديــد در زمینه هــای اســتخراج آهــن، خــواص فیزيكــی و تغییــرات ســاختاری، خــواص مكانیكــی، ذوب و ريخته گــری، شــكل دهی، خوردگــی، ســطح و پوشــش، جوشــكاری، مــواد ديرگــداز مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتنی است در حاشیه برپایی این رویداد 3 روزه، متخصصان حوزه آهن و فولاد نیز در پنل های تخصصی به بررسی موضوعات مختلف می پردازند.