هواپيمايي كيش به شكايات مسافران در خصوص گرانفروشي بليت رسيدگي مي كند

با تمهيدات انديشيده شده توسط شركت هواپيمايي كيش، وجوه ناشي از گرانفروشي بليت به مسافران باز ميگردد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، باوجود تشديد نظارت ها و برقراري پروازهاي فوق العاده نرخ فروش بليت همچنان بالاتر از نرخ مصوب است . در جهت رسيدگي به نارضايتي مسافران مبني بر گرانفروشي بليت، مسيولان شركت هواپيمايي كيش نسبت به رسيدگي به شكايات و بازگرداندن مابه التفاوت مبلغ پرداختي مسافر براي خريد بليت نسبت به نرخ مصوب اقدام كرده اند.

براين اساس مسافراني كه بليت گرانتر از نرخ مصوب خريداري كرده اند مي توانند مستندات خود شامل تصوير بليت، قبض واريز وشماره همراه خودرا در صفحه حقوقي نشاني اينترنتيwww.kishsirlines.ir ثبت كنند.

تا مسئولان و ناظران كيش اير ضمن برخورد با خاطيان نسبت به بازگرداندن وجوه اضافه به مسافر اقدام كنند.

گفتني است نرخ مصوب تمامي مسيرهاي پروازي در سايت شركت هواپيمايي كيش قابل مشاهده است.