آگهي فراخوان :

سازمان منطقه آزاد كيش در نظر دارد ارائه ايده و كانسپت اوليه طراحي براي تغيير كاربري زمين بازيافت زباله جنوب جزيره كيش به پارك موضوعي را به صورت مسابقه برگزار نمايد لذا از كليه طراحان و صاحبان ايده حوزه طراحي منظر ، لند اسكيپ و فضاي سبز شهري جهت شركت در مسابقه دعوت بعمل مي آيد .

در اين راستا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مسابقه به سايت www.portal. Kish.ir  مراجعه و يا جهت اخذ اطلاعات بيشتر با شماره تلفن   44421730-076تماس حاصل نمايند . 

  • مدارك قابل دريافت به منظور شركت در فراخوان ارائه ايده و كانسپت اوليه طراحي براي تغيير كاربري زمين بازيافت زباله جنوب جزيره كيش به پارك موضوعي

فرم شماره یک: مشخصات و شرایط مسابقه

A4-1.pdf

فرم شماره دو: کروکی زمین، فایل dwg موقعیت زمین و توپوگرافی

A4-1.pdf

site plan1.zip

site plan2.zip

فرم شماره سه: مشخصات شرکت کننده

A4-3.pdf

فرم شماره چهار: تصاویر سایت

تصاویر شماره یک.rar

تصاویر شماره دو.rar

تصاویر شماره سه.rar

نصاویر شماره چهار.rar