توليد نخستين دستگاههاي تجهيزات سرچاهي نفتي دركشور؛

فازجديد واحد توليد پروسرو با حضور مهندس تركان درجزيره كيش افتتاح شد

با افتتاح فازجديد واحد توليد پروسروجزيره كيش توسط مشاور رييس جمهور اولين دستگاههاي تجهيزات سرچاهي نفتي دركشورتوليد مي شود.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، با حضوردبير شواريعالي مناطق آزاد كشور و دكترمونسان فازجديد واحد توليد پروسرو درجزيره كيش گشايش يافت .

اين واحد توليدي اولين توليد كننده دستگاههاي تجهيزات سرچاهي دركشوراست وتامين كننده نياز شركت هاي نفتي داخل كشور به دستگاههاي كنترل خودكارسرچاهي، تزريق مواد شيميايي، وتست يونيت است.  

اشتغال مستقيم 70 نفر و30 درصد ارزش افزوده از مزاياي اين واحد توليدي است كه با 25 ميليون دلار سرمايه درگردش فعاليت خودرا درجزيره كيش آغاز كرد.

مشاور رييس جمهور درادامه از روند احداث مجموعه پارك آبي كيش بازديد كرد ودرخصوص نحوه خدمات دهي ونوع امكانات فراهم شده براي جذب گردشگران دراين مجموعه با سازندگان اين پارك گفت وگو كرد.