طرح هاي اجرا شده دركيش نشان دهنده توجه وتلاش مسئولان جزيره به توسعه ورونق كيش است

به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند.

مهدي هاشمي در بازديد از پروژه هاي مختلف درجزيره كيش ضمن تقدير از مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش، اين اقدامات را نشان دهنده تلاش درراستاي توسعه اين جزيره وخدمت رساني به مردم دانست.


به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس پنج شنبه 29 آبان ميهمان جزيره كيش بود وبه همراه مديرعامل ، مشاورعالي وجمعي از معاونان سازمان منطقه آزاد  كيش ازپروژه هاي عمراني شامل بندرگاه، باغ راه، تصفيه خانه فاضلاب ، پارك خانواده ، پارك شهر وسالن تيراندازي با تفنگ كيش بازديد كردند.


رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به بازديد هاي انجام شده گفت : پروژه هاي اجرا شده وبخش هايي كه دردست ساخت است نشان دهنده تلاش ها وزحمات  زياد مسئولان سازمان منطقه آزاد كيش به توسعه ورونق  كيش است و با هدف خدمت رساني به ساكنان وگردشگران درحال انجام است.


هاشمي اقدامات صورت گرفته درجزيره كيش را فعاليت هاي خوبي برشمرد وگفت : جزيره كيش داراي ظرفيت هاي بسياري است كه با توجه به توسعه زيرساخت ها وبسترسازي هاي انجام شده مي تواند به الگويي  براي  تمام مديران شهري كشورتبديل شود.


وي افزود: دركيش بايد با بهره گيري از برترين تكنولوژي هاي دنيا ، بومي سازي اين طرح ها وجمع آوري مجموعه اي از آخرين دستاوردهاي بين المللي  دراين جزيره، زمينه هاي گردشگري را تقويت كنيم.


رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به پروژه باغ راه به عنوان يكي از ايده ها واقدامات بسيار خوب كه درحال انجام است گفت : توسعه گردشگري درجزيره كيش نيازمند توجه به تامين همه سلايق وعلاقمندي ها درهمه بخش ها وايجاد جاذبه براي همه افراد است .


وي توجه به پروژه هاي تفريحي وفرهنگي را از جمله اقدامات خوب مسئولان سازمان دراين دوره برشمرد وگفت : تا پيش از اين تنها بخش تجاري وبازرگاني كيش مورد توجه مسئولان بود كه كمبود مراكزوفضاهاي  فرهنگي وتفريحي براي شهروندان وگردشگران كاملا مشهود بود.


مهدي هاشمي تاكيد كرد تاكنون اقدامات سازنده اي درجزيره كيش انجام شده وبراي توسعه وپيشرفت بايد فعاليت هاي زياد ديگري نيزانجام شود.


وي گفت : يكي از ظرفيت هاي خوب جزيره كيش همجواري با خليج فارس است كه مي توان با راه اندازي تور دريايي خليج فارس بين چابهار، كيش ، قشم ، اروند وشهرهاي ساحلي  از اين پتانسيل به خوبي استفاده شود.


رييس كميسيون عمران مجلس وجود شرايط مناسب آب وهوايي درنيمه دوم سال را ازفرصت هاي جزيره كيش براي جذب گردشگران داخلي وخارجي برشمرد وافزود: آشنايي گردشگران با دين ، فرهنگ وآداب ورسوم مردم كشورما هم از ديگرمزيت هاي گردشگري دراين جزيره است.