با حفظ ارزشهای تاریخی وفرهنگی ؛

سفین قدیم کیش شهرک گردشگری می شود

طرح ساماندهی وباززنده سازی شهرک سفین قدیم کیش با هدف حفظ فرهنگ و تاریخ بومی منطقه وایجاد منطقه گردشگری اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ طرح ساماندهی وباززنده سازی شهرک سفین قدیم با هدف تامین نیازهای امروز و آتی این منطقه٫ ارتقاء کیفی وکالبدی ٫ حفاظت از ارزش های فرهنگی وطبیعی بافت موجود ٫ بهبود شرایط معیشتی ساکنان این منطقه واحیاء پتانسیل های گردشگری٫ تاریخی وفرهنگی به عنوان جاذبه گردشگری دردستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد.

با وجود تغییرات ومداخله های انجام شده دربافت سنتی این منطقه همچنان بازمانده های ارزشمندی از میراث فرهنگی جنوب ایران درمنطقه سفین قدیم کیش قابل مشاهده است که با اجرای طرح ساماندهی وباززنده سازی با حفظ وتوسعه این ویژگیها نسبت به بازگرداندن هویت روستایی ومعماری سنتی سفین قدیم کیش اقدام می شود.

همچنین اجرای این طرح با ارتقاء سطح زیستی٫ فرهنگی واجتماعی وافزایش جاذبه ها ونمایش آداب ورسوم بومیان کیش٫ شهرک سفین قدیم جزیره را به منطقه ای گردشگری تبدیل می کند .

رونق گردشگری٫ تاریخی وفرهنگی از جمله دستاوردهای اجرای طرح ساماندهی وباز زنده سازی شهرک سفین قدیم کیش است که درافق طرح جامع نیزپیش بینی شده است.

استفاده از مصالح ومبلمان شهری متناسب با بافت سنتی منطقه٫ ساماندهی ترافیکی معابر وایجاد مسیری به طول 920 متر مربع ازابتدا تا انتهای بافت منطقه درراستای شرقی –غربی به عنوان مسیر گردشگری وارائه تمامی خدمات مورد نیاز گردشگران درطول این مسیراز جمله اقدامتی است که دراین طرح اجرا می شود.