تاکید دکتر مونسان درنهمین جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش ؛

سال 94 سال تحول جزیره کیش است

درنهمین جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش دکتر مونسان با بررسی برنامه های پیش رو از سال 94 به عنوان سال تحول درجزیره کیش یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ در نهمین نشست شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور دکتر مونسان دوشنبه 18 خرداد برگزارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طرح ها وپروژه های دردست اجرا درسال 94 را بررسی کرد.

وی با تشریح فرصت های اقتصادی وگردشگری موجود درجزیره کیش گفت: به منظور دستیابی به اهداف این مجموعه وتوسعه جزیره کیش٫ جدیت درفعالیت ها باید سرلوحه تمامی اقدامات معاونان ومدیران سازمان منطقه آزاد کیش قرارگیرد وتلاش شود با کاهش زمان فرآیندها روند انجام امور وتوسعه کیش شتاب گیرد.

دکتر مونسان افزود: برنامه ریزی وتعریف سیاستهای حوزه های مختلف جزیره کیش برعهده سازمان منطقه آزاد کیش است اما دربخش اجرا باید با فعالسازی بخش خصوصی از پتانسیل های این بخش دراجرا وپیشبرد اموربهره برد.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان به جزیره کیش گفت: توسعه ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی کیش با خرید 10 فروند هواپیما از جمله برنامه ریزیهای سازمان منطقه آزاد کیش درسال 94 برای توسعه زیرساخت های گردشگری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درادامه برتسریع فعالیت ها درنهایی شدن طرح جامع جزیره هندورابی تاکید کرد وگفت: طرح جامع هندورابی بستر برنامه ریزی برای این جزیره است وبراساس آن جذب سرمایه گذارو توسعه هندورابی انجام می شود.

وی با اشاره به آغاز چند پروژه بزرگ فرهنگی درجزیره کیش گفت : رویکرد جزیره کیش توسعه گردشگری وتجارت است اما دربرنامه ریزی برای توسعه  این جزیره باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که لازمه این توسعه٫ رشد همه جانبه همه بخش ها٫همگام با یکدیگر است.

دکتر مونسان تصریح کرد: با هدف توسعه فعالیت ها وبرگزاری برنامه های فرهنگی ومذهبی ایجاد زیرساخت های لازم واحداث مجموعه های فرهنگی مذهبی دردستور کار سال 94 سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد.

دکتر مونسان  با بیان اینکه توجه به نیازهای شهروندان یکی از مهمترین اولویتهای سازمان منطقه آزاد کیش است افزود: توسعه شهری وفراهم کردن زیرساخت های مختلف از جمله اقداماتی بود که درسال 93 بسیار به آن توجه شد ودرسال 94 نیز با برنامه ریزی صحیح واجرای طرح های ارزشمند٫ علاوه بررونق اقتصادی٫ جزیره کیش گام دیگری درمسیر توسعه وتحول برمی دارد.

تشریح برنامه های پیش بینی شده برای سال 94 توسط معاونان سازمان منطقه آزاد کیش از بخش های دیگر این جلسه بود.

نشست شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش یکی از مهمترین جلسات تصمیم گیری است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست 4 ساعته با حضور مشاوران ٫ معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و با استناد به اطلاعات و آمارهای دقیق در خصوص خط مشی و اقدامات آتی مجموعه تصمیم گیری می کند.