رييس كميسيون عمران مجلس درسفر به كيش تاكيد كرد؛

روند رو به رشد توسعه كيش برمحور نظرات كارشناسي وسرعت خوب اجراي پروژه ها

سيد مهدي هاشمي به همراه اعضاي كميسيون عمران مجلس درسفر چندساعته به كيش درجريان روند توسعه وفعاليت هاي عمراني اين جزيره قرارگرفتند.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، رييس واعضاي كميسيون عمران مجلس درسفر به جزيره كيش درگفت وگو با مديرعامل ومعاونان سازمان منطقه آزاد كيش وبررسي گزارش عملكرد سازمان در يكسال ونيم گذشته درجريان روند ساخت وساز وتوسعه اين جزيره مرجاني قرارگرفتند.

سيد مهدي هاشمي با اشاره به رونق ساخت ساز وروند وتوسعه جزيره گفت: سرعت اجرا وتكميل  پروژه ها دركيش بسيار خوب است وروند توسعه اين جزيره درهربار سفر نسبت به بازديد هاي قبلي كاملا مشهود است.

وي افزود: از مزاياي ديگر اجراي پروژه ها درجزيره كيش انجام امور به صورت كارشناسي شده است كه نشان مي دهد طرح ها پس از ارزيابي هاي دقيق مشاوران ومهندسان وارد مرحله اجرا شده و دراين مرحله نيز تا زمان تكميل طرح به صورت مستمر توسط كارشناسان ناظر بررسي مي شوند .

رييس كميسيون عمران مجلس گفت: رونق ساخت وساز واجراي پروژه هاي موثر درتوسعه گردشگري واقتصادي جزيره كيش نيازمند پيگيري وبررسي هاي مداوم است وسازمان منطقه آزاد كيش با برنامه ريزي منسجم دراجراي پروژه هاي جديد و فعال كردن پروژه هاي رها شده وبلا تكليف سرعت خوبي به روند رشد وتوسعه جزيره كيش بخشيده است.

سيد مهدي هاشمي كيفيت ساخت سازه ها وپروژه ها را درجزيره كيش بسيار خوب ارزيابي كرد وتاكيد كرد: توسعه همراه با كيفيت از نقاط قوت ونكات قابل توجه دراجراي پروژه ها دراين جزيره است كه درسايه توجه ونظارت دائم بدست مي آيد.

وي قائل شدن برنامه زمان بندي مناسب براي تكميل وپايان پروژه ها ورعايت استانداردها وشاخصه هاي كيفي درساخت طرح ها را دو ويژگي مهم برشمرد كه توسعه جزيره كيش دربخش ساخت وساز واجراي طرح ها بر پايه اين دو شاخصه برنامه ريزي واستوار شده است.