ديدار مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با مديرعامل بانك كشاورزي

توسعه اقتصادي محور گفتگوي دكتر مونسان درنشست با مرتضي شهيدازده بود.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان درنشستي با مديرعامل بانك كشاورزي ديدار ودرخصوص توسعه اقتصادي در حوزه هاي مختلف گفت وگو كردند.

مديرعامل بانك كشاورزي نيز دراين نشست ضمن تقدير از كارهاي انجام شده دركيش ورونق اقتصادي حاصل از اين اقدامات براي گسترش  فعاليت هاي مشترك اعلام آمادگي كرد.