بدین وسیله به اطلاع مالکین دارای خودرو با پلاک قدیم منطقه آزاد کیش می رساند جهت دریافت کارت سوخت خودرو با در دست داشتن مدارک زیر به اداره انبار و اموال سازمان واقع در بلوار شهدای گمنام نرسیده به میدان دلیران جنب ساختمان شماره ۲ دانشگاه علمی و کاربردی کیش مراجعه فرمایند.

  1. ارائه اصل و کپی کارت ملی مالک خودرو

  2. ارائه فیش بانکی به مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه صدور کارت هوشمند سوخت به حساب شماره  2660266/55 و شناسه پرداخت 90008902000132110 نزد بانک ملت به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

  3. ارائه وکالت نامه یا معرفی نامه ممهور به مهر شرکت برای خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی

  4. در مورد خودروهایی که نسبت به تعویض پلاک اقدام نموده در سامانه پلیس 10+ پیغام صدور کارت سوخت بر اساس پلاک قدیم اعلام شده با اخذ تاییدیه این پیام از پلیس 10+  و ارائه آن به اداره انبار و اموال سازمان منطقه آزاد کیش، کارت سوخت قابل تحویل می باشد.

  5. اداره انبار اموال سازمان منطقه آزاد کیش فقط متولی توزیع کارت سوخت بنزین می باشد.                                                                     لازم به ذکر است با توجه به اولویت بندی انجام شده از تاریخ 98/11/10 لغایت 98/11/16صرفا وسائط حمل و نقل عمومی، و از تاریخ 98/11/17 خودروهای شخصی، جهت دریافت کارت سوخت مراجعه فرمایند.                                                                                                                                                                                   سازمان منطقه آزاد کیش