خرید تجهیزات وبهسازی امکانات و ابنیه مدارس درجهت بهبود فضاها وامکانات آموزشی کیش

سازمان منطقه آزاد کیش به منظور افزایش کیفی امکانات وفضاهای آموزشی کیش نسبت به خرید تجهیزات وبهسازی ابنیه مدارس اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، توسعه امکانات آموزشی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در برنامه ریزیها و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در چهار سال گذشته بوده است.

دراین راستا با وجود اینکه رسیدگی به وضعیت مدارس درحیطه وظایف سازمان منطقه آزاد کیش نبوده اما به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های خانواده ها هرساله اقدامات گسترده ای درجهت بهبود وضعیت مدارس از نظرافزایش امکانات واز سویی بازسازی وبهسازی ابنیه وتجهیزات توسط سازمان منطقه آزاد کیش انجام شده است.

با توجه به افزایش جمعیت کیش که افزایش دانش آموزان را درپی دارد نیازهای آموزشی دراین منطقه آزاد هرساله رو به افزایش است.

درپی تاکیدات دکتر مونسان مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش رسیدگی به امکانات مدارس در دوره مدیریت وی همواره دراولویت فعالیت های این سازمان بود.  با وجود تغییر مدیریتی و حضور سیروس عیدی پور به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش این روند همچنان ادامه یافته و درابتدای سال تحصیلی جدید نسبت به خریداری تجهیزات خنک کننده، رنگ آمیزی، تعمیر تجهیزات قدیمی، ترمیم وبازسازی تاسیسات آب، برق و فاضلاب، ترمیم وبهسازی ابنیه و تعمیر امکاناتی نظیر میز ونیمکت های مدارس اقدامات زیادی انجام شده است.

یکی نیازهای مدارس کیش وجود تجهیزات خنک کننده مناسب است که با توجه به شرایط آب وهوایی این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در آغاز سال تحصیلی جدید سازمان منطقه آزاد کیش به منظور تامین رفاه دانش آموزان نسبت به خرید و نصب 41 دستگاه اسپیلت اقدام کرد.

 سرویس و تعمیر سیستمهای خنک کننده موجود درمدارس، تهیه ونصب لوازم تاسیسات آب و برق به همراه تعمیر تجهیزات قدیمی در 23 مدرسه از جمله اقدامات انجام شده در جهت بهبود فضاهای آموزشی کیش است که تاکنون 90 درصد عملیات تعمیر، نصب وبازسازی تجهیزات وامکانات انجام شده وتاپایان هفته به پایان می رسد.

همچنین رنگ آمیزی مدارس و تعمیر میز ونیمکت ها و ابینه شامل سرویس های بهداشتی ونصب پریورس محوطه نیز درحال اجرا است. 

علاوه براین اقدامات، طرح بهسازی محوطه مدارس شامل اجرای چمن مصنوعی، فضای سبز، آسفالت، تعمیر دیوارهای آسیب دیده، نصب نیمکت درحیاط مدارس و بهسازی امکانات ورزشی نیز توسط شرکت عمران، آب وخدمات کیش درحال بررسی واقدام است.

گفتنی است درجزیره کیش 24 مدرسه دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرای دانش آموزان هستند ومدرسه امیرکبیر نیز با پایان یافتن عملیات احداث ، از نظر امکانات آموزشی تجهیز شده است .