دبيرشورايعالي مناطق آزاد :

جزيره كيش منطقه پیشرو در اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه هاست

مشاور رييس جمهور دربازديد ازنخستين خودروي برقي رونمايي شده كشوردركيش، از اين منطقه آزاد به عنوان پيشرو در اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها ياد كرد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشوردر سفر به جزيره كيش ضمن بازديد از نخستين خودروي برقي رونمايي شده كشور دراين جزيره گفت : قانون هدفمندي يارانه ها و آزاد سازي قيمت سوخت با هدف اصلاح الگوي مصرف برنامه ريزي واجرا شد.

وي با بيان اينكه بهره گيري از اين دست خودروها كه با استفاده از انرژي هاي پاك ضمن حفاظت از محيط زيست، كاهش مصرف بنزين را دركشور درپي دارد افزود: هدف قانونگذار از آزاد سازي قيمت ها پرداخت يارانه نبوده اگرچه براي اقشار ضعيف وكم درآمد پرداخت  يارانه لازم است اما دراجراي اين قانون، اصلاح روند مصرف انرژي  به عنوان اصلي ترين هدف مدنظر بوده است كه بهره گيري از خودروهايي كه بدون سوخت بنزيني كار مي كنند يكي از راههاي رسيدن به اين هدف است.

اكبرتركان با اشاره به اينكه مناطق آزاد همواره دراجراي صحيح قوانين، الگوي ديگر مناطق كشور هستند گفت : جزیره کیش منطقه پیشرو در اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه هاست و طرح های آزاد سازی قیمت سوخت و استفاده از خودروهای برقی و دوستدار محیط زیست، از جمله برنامه های این طرح است که در این جزیره اجرایی شده است.