دكتر مونسان دربازديد از فرودگاه كيش ؛

توسعه فرودگاه كيش همه جانبه بوده است

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازديد از ترمينالهاي ورودي وخروجي فرودگاه بين المللي كيش از تلاشهاي مسئولان فرودگاه درتوسعه همه جانبه تقديركرد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان با هدف بررسي وضعيت فرودگاه جزيره كيش براي استقبال شايسته از گردشگران درايام نوروز از ترمينالهاي ورودي وخروجي اين فرودگاه بازديد كرد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دراين بازديد با تشكر از تلاشهاي مديركل، مسئولان نظامي وامنيتي وكاركنان فرودگاه بين المللي كيش گفت : توسعه انجام شده در فرودگاه كيش اقدامي ارزنده وقابل تقديراست كه درهمه بخش هاي انجام شده و مرهون زحمات و تعامل خوب بخش هاي مديريتي وامنيتي فرودگاه بين المللي كيش است.

وي با اشاره به جاذبه هاي ايجاد شده درفضاي فرودگاهي، استفاده هدفمند از تبليغات محيطي با درنظرگرفتن استانداردها، تجهيز فرودگاه كيش به امكانات پيشرفته كه نقش موثري درجلوگيري ازاتلاف وقت و تسريع درانجام امورفرودگاهي دارند گفت: با توجه به اين اقدامات، كه باعث افزايش كيفي وكمي ارائه خدمات مي شود اميدوارم با تبديل كيش به شهر الكترونيك درمراحل بعدي زمينه براي توسعه IT در فرودگاه كيش فراهم شود.

گفتني است بهره برداري از باجه پذيرش خودكار مسافر براي ارائه كارت پرواز به مسافراني كه بار به همراه ندارند درنقاط مختلف شهر و نمايش برنامه زمانبندي پروازها درتلويزيونهاي شهري از جمله خدماتي است كه فرودگاه بين المللي كيش از نوروز به ساكنان وگردشگران ارائه مي كند.