بازدید معاون تولید٫ صادرات وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از پروژه های عمرانی٫ورزشی وشهری کیش

مهدی بازارگان درسفربه جزیره کیش ضمن بازدید از بخش های مختلف از نزدیک درجریان روند توسعه عمرانی٫ ورزشی٫ فرهنگی وشهری کیش قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ دکتر مونسان ومهدی بازارگان عصر سه شنبه 7 مهر با حضور درمجموعه ورزشی کیش از استخر المپیک ٫ استادیوم وزمین شماره یک فوتبال بازدید کرد .

معاون تولید٫ صادرات وفناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد امکانات مجموعه ورزشی المپیک جزیره کیش را ظرفیتی مناسب برای جذب گردشگران داخلی وخارجی دانست.  

مجموعه باغ راه ایرانی کیش٫ پارک طبیعت ودو مدرسه درحال ساخت جزیره کیش از دیگر بخش هایی بود که مورد بازدید قرارگرفت.