بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از پایگاههای سوخت رسانی، ادارات و واحد کارآفرینی کیش

دکتر مونسان از پایگاههای سوخت رسانی، اداره کار ، صدور کارت کیشوندی وکارگاه کارآفرینی کیش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان به همراه جمعی از معاونان ومدیران سازمان منطقه آزاد کیش ، صبح چهارشنبه 14 بهمن از پایگاههای سوخت رسانی، ادارات کار، صدور کارت کیشوندی وکارگاه کارآفرینی بانوان کیش بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دربازدید از ادارت کارت وصدورکارت کیشوندی برکوچک سازی بدنه ادارت وتسریع درامور وکاهش هزینه ها تاکید کرد.

وی دربازدید از تجهیزات پایگاههای سوختی جزیره کیش مستقر دربندرگاه و فرودگاه ، شرکت های توزیع گاز درجزیره کیش وشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از خرید ، نصب وراه اندازی مخزن روزانه درشش ماه نخست سال آینده خبرداد.

دکتر مونسان با اشاره به ناپایداری وناایمن بودن روش های سوخت رسانی درجزیره کیش گفت: با خرید این مخزن که هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان به همراه دارد سرعت وحجم سوخت رسانی به هواپیماها افزایش می یابد.

وی افزود: باوجود فعالیت های گسترده انجام شده دربخش احداث زیرساخت های مورد نیاز جزیره کیش هنوز دربحث سوخت رسانی نیاز به هزینه واقدامات گسترده ای برای تامین زیرساخت ها هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درادامه از کارگاه کارآفرینی بانوان کیش دیدن کرد.

دراین بازدید دکتر مونسان براهمیت بازاریابی و راهیابی به بازارهای فروش تاکید کرد وگفت: بانوان با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش تحت آموزش قرارمی گیرند تا با کسب مهارت، توانمندی درآمد زایی بدست آورند . پس از دریافت آموزش های لازم بانوان باید براساس نیاز وسلیقه بازار نسبت به تولید محصولات با کیفیت اقدام کنند تا بستر پایداری برای فروش محصولاتشان فراهم شود واین محصولات مورد استقبال بازار قرارگیرد.