بازديد سرزده كارشناسان اعتبار بخشي از بيمارستان كيش

كارشناسان اعتبار بخشي وزارت بهداشت به صورت سرزده از بيمارستان كيش بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش گروه اعتباربخشي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان به منظور بررسي سنجه هاي اعتباربخشي و ارزيابي كيفي بيمارستاني از بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش بازديد كردند.

بنابر همین گزارش اين گروه شامل جمعي از كارشناسان خبره و مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشراف كامل به سنجه هاي اعتباربخشي بيمارستاني به بيمارستان هاي سطح كشوراست که تا سال گذشته هر دوسال يكبار از بيمارستان هاي سطح كشور انجام مي شد، که با صلاحديد وزارت بهداشت از امسال هر شش ماه يكبار بدون اطلاع قبلي اين بازديد از بيمارستان ها صورت مي گيرد .

طبق گزارش واحد بهبود كيفيت و اعتباربخشي بيمارستان كيش در خصوص برگزاری كميته هاي تخصصي ماهانه بيمارستان كيش به صورت مرتب، بيش از صد جلسه كميته تخصصي طي سال 97 برگزار شد كه در تقويت روند نظارت داخلي بر اعتبار بخشي، موثر بوده است. علاوه بر اين به منظور اعتبار بخشي داخلي در طول ماه، بازدید از بخش هاي مختلف بيمارستان، توسط سرپرست، مديران و مسئولين بخش ها انجام شده كه آمادگي و رعايت دقيق سنجه ها را در بيمارستان به دنبال داشته است.

امير اميركياني سرپرست بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی كيش در این خصوص گفت: رعايت سنجه ها و دريافت درجه اعتباربخشي بالاتر، منجر به افزايش كيفيت خدمات رساني به مراجعه كنندگان می شود كه با حائز اهميت بودن توسعه گردشگري درماني در بيمارستان كيش اين درجه به مطرح شدن كيش بين بيمارستان هاي سطح كشور در ارائه خدمات گردشگري پزشكي و درماني كمك می کند.

شایان ذکر است طی چهار سال گذشته تا كنون، بيمارستان كيش موفق به کسب درجه يك درماني بین بيمارستان هاي سطح كشور شده است و ارائه نقطه نظرات دريافت كنندگان خدمات درماني به بيمارستان كيش مي تواند در بهبود كيفيت خدمات، كمك قابل توجهي نمايد. به همین منظور شماره پيامك 100005474 آماده دريافت انتقادات پيشنهادات و شكايات شهروندان و گردشگران مي باشد.