امضای تفاهم نامه تنظیم امور کار با جامعه مراکز پذیرایی کیش

تفاهم نامه تنظیم امورکار بین مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس جامعه مراکز پذیرایی کیش منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این تفاهم نامه همکاری به منظور تنظیم امور بازار کار، بین مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس جامعه مراکز پذیرایی جزیره امضا شد.

براساس این تفاهمنامه که برمبنای قانون مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی درمناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی با محوریت مدیریت وساماندهی وضعیت اشتغال، تنظیم امور بازار کار، ارتقاء سامانه اشتغال و صدور کارت شغل الکترونیک، تحقق مطالبات کارگران و کارفرمایان به امضای حمید غفاری و وحید اسناوندی رسید

 تمامی اطلاعات نیروی کار وکارفرماها، به عنوان بستر جامع اطلاعاتی گردآوری و بر روی سامانه درج می شود.گفتنی است پیش از این سندیکای صاحبان صنایع جزیره کیش نیز با امضای این تفاهم نامه نسبت به تنظیم ومدیریت اموربازار کار حوزه خود اقدام کرده اند.