ازسوی معاون اول رییس جمهوری؛

اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهوری، اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی دولت روز شنبه اعلام کرد اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 16 آبان 94 برای اجرا به دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

اساسنامه شرکت توسعه ومدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش(سهامی خاص)

فصل اول ـ کلیات

ماده 1- نام شرکت، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش(سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به اختصار 'شرکت' نامیده می شود.

ماده 2- نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین ومقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

ماده 3- هدف شرکت اداره، بهره برداری، مدیریت و نظارت بر بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 4- شرکت مجاز است درچار چوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- اداره و بهره برداریاز فرودگاه ها و بنادر و سازه های دریایی منطقه آزاد کیش.

ب- ارایه خدمات مورد نیازدر فرودگاه ها و بنادر منطقه آزاد کیش.

ج- مدیریت و نظارت براجرای طرح های عمرانی و توسعه بنادر و فرودگاه ها.

د- جذب سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانوناساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.

هـ - هماهنگی های لازم باسازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه های کشور و سایر نهادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای اهداف شرکت مطابق اساسنامه.

ماده 5- مدت فعالیت شرکتاز تاریخ ثبت نامحدود است.

ماده 6- مرکز اصلی شرکتدر جزیره کیش واقع است.

تبصره- شرکت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی را دایر و آنها را منحل نماید.

ماده 7- سرمایه شرکت مبلغده میلیون (000ر000ر10) ریال منقسم به تعداد یکصد (100) سهم عادی یکصد هزار(000ر100) ریالی با نام می باشد که از محل آورده های غیرنقدی شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه کیش به شماره ثبت (847) تقویم می شود که تمام آن تأدیه شده است.

تبصره- سرمایه شرکت درهیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا موسسات اعتباری تأمین شود.

فصل دوم- ارکان شرکت

ماده 8- ارکان شرکت بهشرح زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

ج- بازرس (حسابرس)

ماده 9- مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش تشکیل می شود.

ماده 10- مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند.

تبصره 1- هیئت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند.

تبصره 2- هرگاه مجمع عمومی توسط هیئت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می نماید.

ماده 11- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیئت مدیره تشکیل می شود.

ماده 12- دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیئت مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می شود.

ماده 13- مجامع عمومی اعماز عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می شود.

ماده 14- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

تبصره 1- مذاکرات وتصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورتجلسه ای که به امضای هیئت رییسه می رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود.

تبصره 2- یک نسخه ازصورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادتجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود.

ماده 15 - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف- تعیین خط مشی کلیشرکت.

ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.

ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.

د- بررسی و تصویب آیین نامه های مورد نیاز شرکت.

هـ- تعیین حقوق، حقالزحمه هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی های شرکت.

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره.

ح- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی.

ط- بررسی و تصویب ساختارکلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

ماده 16- مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیئت وزیران برای تصویب اقدام می نماید:

الف- تغییرات در مواداساسنامه شرکت.

ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

ج- انحلال شرکت.

ماده 17- شرکت به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود.

تبصره 2- انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.

ماده 18- اعضای هیئت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیئت مدیره نباشد، انتخاب می کنند.

ماده 19- هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رییس هیئت مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می دهد.

ماده 20- برای هر یک ازجلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه باقید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می رسد.

تبصره- نظر هر یک ازاعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می شود.

ماده 21- اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف- اداره امور شرکت بهجز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و ایناساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

ب- نمایندگی شرکت درمقابل اشخاص و موسسات دولتی و خصوصی، دادگاه ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حقتوکیل.

ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.

د- تهیه و تدوین بودجه وتنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

هـ- تدوین آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

و- پیشنهاد نحوه سرمایهگذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.

ز- افتتاح حساب و استفادهاز آن به نام شرکت، نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری وانسداد حساب های یادشده.

ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (139) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای محکوم به دردادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.

ماده 22- هیئت مدیره یکنفر را از میان افراد دارای شرط و ثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره میتواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (21) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

ماده 23- کلیه چک ها،سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

ماده 24- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاحیه عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره 1- مجمع عمومی عادیمی تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

تبصره 2- تعیین میزان حقالزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده 25- بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام واسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

ماده 26- گزارش بازرسباید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبارساقط است.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده 27- هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سالاست، طبق ماده (232) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود.

ماده 28- هیئت مدیره بایدطبق ماده (137) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد.

ماده 29- صاحبان سهام میتوانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند.

ماده 30- سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها است.

ماده 31- مجمع عمومی میتواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته های شرکت منظور نماید.

ماده 32- انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

این اساسنامه به موجبنامه شماره 4270/102/94 مورخ 1394/08/06شورای نگهبان تأیید شده است