آگهی فراخوان شناسایی مشاور

در زمینه تهیه بسته سرمایه گذاری کامل برای مجموعه گردشگری پایاب

مدیریت توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاوران واجد شرایط برای تهیه بسته سرمایه گذاری کامل گردشگری، تفریحی مجموعه پایاب کیش اقدام نماید.

بدینوسیله از مشاورین متخصص و دارای سابقه در زمینه های مرتبط دعوت  می شود نسبت به ارائه رزومه کاری و مستندات مربوطه حداکثر تا 15 روز پس از تاریخ درج آگهی به آدرس: استان هرمزگان، جزیره کیش، خیابان سنایی، ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت گردشگری اقدام نمایند.

اسناد واصله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از شرکت های واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد فنی دعوت به عمل خواهد آمد. رزومه های ارسالی باید دارای مشخصات ذیل باشند:

  • سوابق تحصیلی و توان فنی و اجرایی مدیران، مشاوران و کارشناسان در نظر گرفته شده برای پروژه

  • پیشینه سوابق و توان فنی، اجرایی و مدیریتی مدیر پروژه (پروژه های مرتبط و نیمه مرتبط)

  • دوره های آموزشی و مدارک معتبر آموزشی مدیران و کارشناسان

  • تجربه استفاده از همکار/ مشاور خارجی

  • داشتن سوابق در زمینه خدمات مرتبط با پروژه (بیان مشخصات این سوابق ضروری است )

  • داشتن تجربه در ارائه روش با متدولوژی خاص برای توسعه و پیاده سازی پروژه های مشابه

  • امکانات و توانائیهای ویژه پیشنهاد دهنده در اجرای پروژه

  • تجربه انتقال دانش فنی به تیم کارفرما در هنگام اجرا