تاکید وزیرکشوربر تحقق شعارمدیرعامل منطقه آزاد کیش؛

کیش وهندورابی درمسیر توسعه وتحول قراردارند

رحمانی فضلی درسفر به جزایر کیش وهندورابی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: جزایر کیش وهندورابی درمسیر توسعه وتحول قراردارند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ وزیر کشور با سفر به جزیره کیش وهندورابی از بخش های مختلف این جزایر بازدید کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی درجزیره کیش پس از بازدید از پروژه های باغراه٫ تصفیه خانه10 هزار مترمکعبی٫ پارک ساحلی کلبه هور٫ کشتی یونانی٫ بیمارستان ٫ بندرگاه٫ پارک های شهر ومینا و نیروگاه آب وبرق کیش گفت : روند انجام فعالیت ها درجزایر کیش وهندورابی بسیار خوب بوده است وپروژه ها با توجه به زمان آغازطرح پیشرفت فیزیکی بسیارخوبی داشته اند.

وی اقدامات انجام شده برای توسعه این جزایر به خصوص هندورابی را خوب ارزیابی کرد وافزود: فعالیت های انجام شده درکیش وهندورابی بیانگر تحقق شعار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بوده است وکارهای زیرساختی انجام شده نشان می دهد جزایر کیش وهندورابی در مسیر توسعه وتحول قراردارند.

رحمانی فضلی افزود: در بازدید انجام شده شاهد فعال شدن زیر ساخت ها وبخش خصوصی بودیم که این فعالیت هم زمان دردو حوزه  زیرساختی وبخش خصوصی پیشرفت ورونق کارها را درپی دارد.

وی همچنین واگذاری امور به بخش خصوصی را زمینه رشد ورونق اقتصادی دانست وتاکید کرد : با توجه به ظرفیت های موجود دربخش خصوصی درهمه امور وحتی برخی زیرساخت ها می توان کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد.