پژوهشكده محيط زيست كيش طرحي پيشرو در استفاده از انرژيهاي تجديد پذير

مركز آموزش و تحقيقات محيط زيست كيش با هدف تقويت گردشگري علمي و توسعه پايدار و با محور بهینه سازی مصرف انرژی در حال ساخت است

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مركز آموزش و تحقیقات محیط زيســت دريايی جزيره كیش كه ساخت آن از اسفند 94 با هدف توسعه پايدار و تقويت گردشگری علمی در اين منطقه آغاز شده است يك طرح پيشرو در زمينه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير است .

طرح كلی ايــن مجموعه با زير بنای 1800 متر مربع به شــكل لاک پشــت بوده و شــامل بخشهای مختلفی از جمله ســالن آمفی تئاتر، موزه، اتاق تشــريح، آزمايشگاه و دفاتر اداری است كه معماری پايدار و توجه به الگوهای بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از سیستمهای هوشمند از مهمترين مشخصات آن اســت. البته در اين طرح چند ساختمان جنبی نیز تعبیه شده كه زير بنای كلی را تا 2 هزار متر مربع ارتقا میدهد. مهمترين و حیاتی ترين بخش اين پروژه توجه به انرژیهای تجديد پذير است. از آنجايی كه جزيره كیش از انرژی خورشــیدی خوبی بر خوردار اســت در اين ســاختمان نیز نیروگاه فوتوولتايیك (خورشیدی) به قدرت 140 كیلو وات برای تامین بخش عمده برق مصرفی ساختمانها و محوطه طراحی شده است. در اين ســاختمان ســعی شــده تا با اســتفاده از معماری پايدار اتلاف انرژی ســاختمان تا حد ممكن كاهش يافته و بخشی از نیازهای انرژی ساختمان نیز با استفاده از انرژی خورشیدی تامین شود. بــه كارگیــری مــواردی مانند طراحــی غیر فعــال خورشــیدی، جهت گیری ســاختمان، جا نمايی فضاها و عايق بندی در طراحی معماری ســاختمان و به كار گیری استانداردهای نوين طراحی سبب شده مصرف انرژی اين ساختمان نســبت به يك ســاختمان معمولی كاهش داشــته باشــد و عمده انرژی مورد نیاز نیز با اســتفاده از تجهیزات خورشــیدی تامین می شود. در كنار موارد ذكر شــده اســتفاده از پنجره های دو جداره، عايق های حرارتی پشم سنگ در بین ديوارها، عايق بخاربند در سطح بیرون ديوارها و عايق حرارتی فوم پلیيورتان در بام (در طراحی معماری ســاختمان كمترين سطح ممكن جهت باز شوها و پنجره ديده شــده و تمامی شیشه های مصرفی در نما و گنبد میانی به صورت دو جداره می باشــند كه جداره خارجی از نوع ( SUNERGY ) است) و در نهايت استفاده از سیستم های آب گرم خورشیدی و فوتوولتايیك برای تولید انرژی از منابع بازگشت پذير و پاك سبب گشته تا ساختمان فوق به يك ساختمان انرژی صفر تبديل شود. كاربرد كلی اين پروژه به گونه اي است كه طبقه زيرين آن برای موزه در نظر گرفته شــده ســاختمان دارای دو گنبد بزرگ و كوچک است. كه گنبد كوچک دارای شیشه های سان انرژی(SUNERGY ) است. تمامی پروژه دارای يک پكیج كامل سیستم هوشمند بوده كه اين سیستم شامل كنترل روشــنايی، كنترل تهويه دما و برودت، كنترل حريق و آسانســور و... است.

لازم به ذكر است جزيره كيش با توجه به موقعيت طبيعی و اكولوژيكی و قرار گرفتن در آبهای خليج فارس به عنوان تنها جزيره مرجانی ايران و داشتن مناطقی سرشار از پديده های منحصر به فرد طبيعی، دارا بودن شرايط زيست محيطی و دريايی،  بستر مناسبی را برای پيشرفت صنعت گردشگری در رقابت با كشورهای مختلف فراهم كرده است و میتواند در انتقال علم و شكوفايی اقتصادی كشور نقش قابل توجهی را ايفا كند.

با توجه به علاقه مندی گردشگران برای آشنايی با جذابیت های طبیعی و منحصر به فرد جزيره كیش و پتانسیل انجام مطالعات و پژوهشهای محیط زيســت به ويژه در حوزه دريايی طراحی و ســاخت ايــن  پژوهشكده در برنامه های عمرانی و توسعه ای سازمان منطقه آزاد كیش قرار گرفت كه تا كنون پیشرفت فیزيكی مطلوبی داشته است.