قدرت ابراهيمي به سمت دبيرهيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد

با حكم رياست هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش ، قدرت ابراهيمي دبير هيئت مديره اين سازمان شد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، با حكم دكتر مونسان مديرعامل ورييس هيئت مديره سازمان ، قدرت ابراهيمي به سمت دبير هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد.

دراين حكم مونسان با اشاره به سوابق وتجارب قدرت ابراهيمي، ساماندهي، برنامه ريزي ونظارت دقيق دربرگزاري به موقع جلسات هيئت مديره، آماده سازي وثبت جلسات ، تشكيل كميته هاي كارشناسي وتخصصي درجهت تصميم گيري براي موارد مطروحه درهيئت مديره ، بازبيني كليه صورتجلسات به منظور اطمينان از يكنواختي وثبات آن و پيگيري مصوبات هيئت مديره تا حصول نتيجه را از اهم وظايف وي برشمرد.