عيدي پور: با تاكيد دكتر مونسان مدارس كيش تجهيز مي شود

معاون توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد كيش از تجهيز مدارس جزيره كيش در راستاي تاكيد مديرعامل سازمان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، سيروس عيدي پور با اشاره به آخرين بازديد دكتر مونسان در4 آذرماه سال جاري از مدارس مقاطع مختلف جزيره كيش گفت : مديرعامل سازمان دراين بازديد درخصوص تجهيزات مورد نياز مدارس كيش به مسئولان مربوطه دستور بررسي وتامين دادند، برهمين اساس با هماهنگي مسئولان آموزش وپرورش جزيره امكانات درخواستي توسط سازمان منطقه آزاد كيش خريداري شده ودرچند مرحله به مدارس تحويل داده مي شود.

معاون توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد كيش افزود: تلاس مي كنيم استاندارد سازي مدارس جزيره كيش با حمايت هاي سازمان بالاتر از مدارس كشور ودرمسير تبديل شدن به شهرالكترونيك باشد.

سيروس عيدي پورگفت: توسعه وارتقاء آموزش وافزايش ميزان بهره وري دانش آموزان به عنوان آينده سازان كشورمان از موضوعات مهم ومورد توجه سازمان منطقه آزاد كيش است ودر اين راستا سازمان سال گذشته به همت شركت سرمايه گذاري وتوسعه كيش با انجام عمليات بازسازي وبهسازي فضاهاي مدارس وامسال نيز با تجهيز مدارس با امكانات مورد نياز، درصدد دستيابي به اين امرمهم است .

معاون توسعه مديريت سازمان منطقه آزاد كيش درپايان افزود: طرح تجهيز مدارس كيش درچند مرحله اجرا مي شود كه درفاز اول امكاناتي نظير صندلي، نيمكت ، آبسردكن، ميزو تخته وايت برد خريداري شده وبه مدارس تحويل داده مي شود.