دكتر مونسان دربازديد از مدارس كيش؛

تلاش مي كنيم مدارس كيش درهمه حوزه هاي آموزشي دركشور نمونه باشند

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دراين بازديداز برنامه ريزي ، ترويج روحيه نشاط وبرگزاري جشنواره هاي رقابتي به عنوان عوامل رشد فكري وسلامت روحي وجسمي دانش آموزان درمسير تبديل شدن به مدارس نمونه كشورياد كرد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، دكتر مونسان به همراه معاونان ومديران اين سازمان ورييس آموزش وپرورش كيش با هدف بررسي شرايط آموزشي ، تجهيز وتامين امكانات مورد نيازآموزشي  صبح چهارشنبه 17 دي از تعدادي از مدارس كيش بازديد كرد.

 مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دراين بازديد با تاكيد براينكه مدارس محل انسان سازي وتربيت آينده سازان كشوراست گفت: ايجاد انگيزه وروحيه نشاط دردانش آموزان عامل رشد خلاقيت وتوسعه علمي درآنهاست.

وي افزود: براي دستيابي به اهداف افق 1404 وتبديل مدارس كيش به مدارس نمونه كشوري تلاش مي كنيم درهمه بخش هاي علمي ، فرهنگي ، ديني وورزشي با  فراهم كردن امكانات وسوق دادن دانش آموزان به سمت پژوهش به اين هدف مهم دست يابيم.

دكتر مونسان درادامه از برنامه ريزي براي ساخت مدارس جديد خبرداد و گفت : ايجاد مجتمع هاي آموزشي با تمام امكانات آموزشي شامل فضاهاي اقامتي وخوابگاه براي حضور نخبگان، امكانات مجهز علمي پزوهشي مانند كتابخانه وآزمايشگاه و امكانات ورزشي بويژه براي دانش آموزان دخترو ساخت مدارس جديد به منظور تامين نيازهاي جمعيت درحال رشد كيش دردستور كارقراردارد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به بازديد انجام شده دراوايل آذرماه ازتعدادي از مدارس گفت: دستورات داده شده دربازديد قبل به خوبي توسط مسئولان بخش هاي مختلف انجام شده وخوشبختانه امروزشاهد تجهيز وتامين امكانات آن مدارس بوديم .

وي افزود: همزمان با تجهيز امكانات و رفع مشكلات اين مدارس در خصوص افزايش كيفيت آموزش نيز با همكاري آموزش وپرورش كيش برنامه هايي دردست پيگيري واقدام است.

ايجاد پژوهش سراي دانش آموزي ، برگزاري اردوهاي علمي وتفريحي دانش آموزان به جزاير الحاقي كيش ، نمايش فيلم هاي آموزشي ، خريداري كتب مورد نياز مدارس براساس نيازهاي آموزشي وعلاقمندي دانش آموزان ، توجه به ورزش دانش آموزي به خصوص دربخش دختران ،افزايش امكانات كمك درسي وايجاد آزمايشگاه از جمله مواردي بود كه دكتر مونسان درخصوص تامين آن توسط سازمان منطقه آزاد كيش اعلام آمادگي كرد.

تامين امكانات وتجهيزات بهداشتي ، آموزشي و تكميل فضاها وامكانات ورزشي نيز از جمله دستورات مهندس مونسان دراين بازديد بود.

گفتني است دراين بازديد دكتر مونسان درفضايي صميمي ضمن گفت وگو با دانش آموزان ، علاوه برآگاهي از نيازهاي دانش آموزان درخصوص رفع مسائل ومشكلات آموزشي مورد درخواست آنان قول مساعد داد .