تشکیل کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزیره کیش

با هدف اجرای صحیح قوانین ومقررات شهرسازی کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزیره کیش تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه‌ آزاد کیش٫ با تاکید دکتر مونسان و با توجه به افزایش حجم ساخت وساز درسالهای اخیر وضرورت نظارت مستمر وقانونی براجرای صحیح قوانین ومقررات شهرسازی درسطح جزیره٫ کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزیره کیش تشکیل شد.

این کمیسیون پس از احراز تخلف توسط کارشناسان مربوطه٫ اختیار بررسی تخلفات ساختمانی وصدوراحکام لازم درخصوص برخورد باخاطیان را برعهده دارد.

محمد شنبه زاده٫ بهبود بهی زادی و ابراهیم شقاقی سه عضو کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی هستند. دراین کمیسیون سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نهاد حاکمیتی ٫ دادگستری جزیره به عنوان مرجع قضایی کیش و شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش به عنوان متولی امورشهرسازی به تخلفات ساختمانی رسیدگی می شود.

رییس دادگستری کیش به عنوان عضو قاضی در این کمیسیون مشارکت دارند و احکام قضایی پس از صدور از سوی کمیسون به شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش ارجاع می شود.

با رشد وتوسعه اقتصادی جزیره بویژه درسالهای اخیر شاهد افزایش روز افزون ساخت وساز درکیش هستیم که تاثیرمستقیم تخلفات ساختمانی در آشفتگی های نمای بصری شهری وآسایش ورفاه کیشوندان بر لزوم تشکیل این کمیسیون می افزود.

گفتنی است نخستین جلسه کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزیره کیش دوشنبه 11 خرداد برگزار می شود.