استخر کرانه کیش روز سه شنبه و چهارشنبه تعطیل است

روز سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 آذرماه استخر کرانه به علت تعویض آب تعطیل است.

به گزارش روابط عمومیو امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه 18 و 19آذرماه استخر کرانه به علت تعویض آب تعطیل است.