نمایش عملیات امداد و نجات فرودگاهی در مانور دوسالانه فرودگاه کیش

مانور طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه بین المللی کیش امروز یکشنبه هفتم اسفند با اجرای عملیات های امداد و نجات و ایمن سازی توسط نیروهای مستقر در فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد.