نشریه الکترونیکی


بولتن خبری (خرداد و تیر ماه)   1394    خرداد و تیر.pdfImage title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (فروردین و اردیبهشت ماه)   1394  فروردین ادیبهشت .pdfImage title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (بهمن و اسفند ماه)   1393   بهمن و اسفند.pdfImage title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (آذر و دی ماه)   1393   آذر و دی.pdfImage title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (مهر و آبان ماه)   1393 مهر و آبان .pdf Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (مرداد و شهریورماه)  1393مرداد و شهریور .pdf  Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (اردیبهشت و خرداد ماه)  1393اردیبهشت و خرداد .pdf    Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری( فروردین ماه)  1393فروردین .pdf  Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (بهمن ماه)  1392بهمن.pdf    Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (دی ماه)  1392دی.pdf  Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (آذر ماه) 1392آذر.pdf    Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (آبان ماه) 1392آبان.pdf    Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش


بولتن خبری (مهر ماه )1392 مهر.pdf    Image title

بولتن اخبار مهم سازمان مناطق آزاد جهان

تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش