اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام شدند

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ٫اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی سازمان منطقه آزاد کیش مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده٫ با حضور هزار وهفتصد نفر سهامدار شرکت تعاونی سازمان منطقه آزاد کیش اعضای هیئت مدیره این شرکت انتخاب شدند.

دردومین مرحله انتخابات شرکت تعاونی سازمان ازبین 20 نفر کانداید٫ ایرج شرف زاده با 334 رای٫ محمد طاهری با 183 رای٫ سیروس عیدی پور با 131 رای٫ حسین عین الیقین با 86 رای و ضرغام ترابی با 64 رای به عنوان اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند.

همچنین قدرت ابراهیمی واباذر فیاضی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است شرکت تعاونی سازمان منطقه آزاد کیش ازاسفند سال 90 فعالیت خودرا با هدف تامین نیروی انسانی سازمان وشرکت ها و تامین رفاه کارکنان  فعالیت خودرا آغاز کرده و با اتمام دوره سه ساله وبرگزاری دومین دور انتخابات٫ هیئت مدیره جدید این شرکت معرفی شدند.