ارائه گزارش عملکرد یکساله کیش درنشست مدیران مناطق آزاد کشور با حضوررییس جمهور

درنشست مدیران مناطق آزاد کشور که با حضور دکتر روحانی درقشم درحال برگزاریست دکتر مونسان گزارش عملکرد یکساله جزیره کیش را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ درنشست مدیران مناطق آزاد کشور که با حضور رییس جمهور ٫تعدادی از وزرای کشور ودبیر شورایعالی مناطق آزاد درمنطقه آزاد قشم درحال برگزاریست دکتر مونسان گزارش عملکرد وفعالیت های یکساله خود درمسیر توسعه جزیره کیش ورونق گردشگری وتجارت این جزیره را ارائه کرد.

آغاز ساخت نیروگاه شماره دو وافزایش ظرفیت تولید آب وبرق درنیروگاه شماره یک کیش٫ توسعه بندرگاه با لایروبی اسکله 12 هزارتنی٫ استحصال 14 هکتار زمین از مواد لایروبی ٫ آغاز پروژه اسکله 35 هزارتنی٫ تکمیل وبهره برداری ازترمینال مسافری بندرگاه٫ تعریض موج شکن شرقی ٫احداث 39 هکتار پارک دربخش های مختلف کیش شامل پارک های شهر٫ مینا وپارک های ساحلی درمناطق شرق٫ جنوب وغرب کیش وپارک ساحلی میرمهنا در منطقه بومی نشین کیش که مورد تاکید رییس جمهور درسفربه کیش بود٫ توسعه بخش های جنوب وغرب جزیره وتامین زیرساخت های پروژه ها دراین مناطق٫ بهره برداری از تصفیه خانه 10 هزار مترمکعبی٫ احداث باغ راه ایرانی به طول 4 کیلومتر و احداث ترمینال جدید فرودگاه با ظرفیت پذیرش سالیانه  4.5 میلیون مسافراز جمله اقدامات مورد اشاره  دکتر مونسان دراین گزارش بود.

همچنین توسعه بیمارستان کیش وافزایش تجهیزات این بیمارستان درراستای رونق گردشگری درمانی٫ تدوین طرح جامع هندورابی وتوسعه گردشگری این جزیره با رویکرد حفظ محیط زیست ومعرفی کیش به تورگردانان کشورهای مختلف با حضور درنمایشگاههای بین المللی وحضور هیئت های خارجی دراین جزیره از دیگرموارد مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درگزارش عملکرد یکساله بود که به آگاهی رییس جمهور ووزرای کشور رسید.