مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش:

سي نقطه شهري براي تبليغات كانديداها در نظر گرفته شده است

روح الله مهدي نژاد گفت: ستادهاي تبليغاتي مي توانند در سي نقطه شهري مشخص شده نسبت به نصب تبليغات كانديداهاي مربوطه خود اقدام كنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش روح الله مهدي نژاد با تاكيد بر اهميت برگزاري انتخاباتي سالم و پر شور در جزيره كيش گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده در خصوص تبليغات كانديداها، سي محل در جزيره كيش براي نصب تبليغات كانديداها مشخص شده است كه ستادهاي تبليغاتي مي توانند در اين اماكن تبليغات محيطي خود را انجام دهند.

به گفته مدير روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مصاديق مجاز و غير مجاز در خصوص تبليغات كانديدها در جزيره كيش نيز همانند ساير نقاط كشور بر اساس دستورالعمل وزارت كشور مورد استناد است و ستادهاي تبليغاتي موظف به رعايت كليه مفاد اين دستورالعمل هستند.

مهدي نژاد افزود: پرهيز از اظهار هرگونه مطالب خلاف واقع، عدم آسيب به اموال عمومي و عدم الصاق تبليغات در مكانهايي غير از نقاط مشخص شده از جمله موارد ذكر شده در اين دستورالعمل است كه بايد مورد توجه ستادهاي تبليغاتي قرار گيرد.

وي در پايان با اشاره به وحدت و انسجام هميشگي مردم غيور كشورمان در بزنگاههاي سياسي كشور از شهروندان و گردشگران متعهد و ولايتمدار جزيره كيش خواست همچون سنوات گذشته در انتخابات پيش رو نيز جلوه ديگري از همدلي و اتحاد در مقابل ديدگان جهانيان به نمايش گذارند