بازدید بازرسان بهداشت محیط مرکز توسعه سلامت از مدارس کیش

وضعیت بهداشتی مدارس جزیره کیش در تمامی بخش ها مورد بازرسی و بازبینی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش بازرسان مرکز توسعه سلامت از بهداشت محیط مدارس در تمامی بخش ها شامل آب، فاضلاب، سرویس های بهداشتی، سیستم دستشویی ها، آبرسانی و آبخوری ها،بوفه ها ، ودر مجموع وضعیت بهداشتی مدارس را باز بینی کردند.

خلیل علیرضایی مسئول بهداشت مرکز توسعه سلامت، بوفه مدارس را «پایگاه تغذیه سالم» دانست و گفت: عرضه مواد غذایی در بوفه مدارس باید به گونه ای باشد که بهداشت فردی توسط عرضه کنندگان مواد غذایی رعایت شود، استفاده از روپوش الزامی است و عرضه کنندگان باید آموزش های لازمرا دیده و کارت بهداشت دریافت کردهباشند و به طور قطع بازرسان ما بر این موضوع نظارت کامل دارند.

علیرضایی افزود:بازرسان ما بر فضای بوفه ها نیز که باید مناسب طبخ و عرضه غذا باشد، نوع غذایی که در بوفه های مدارس آماده می شود و توزیع آنها نظارت می کنند و از عرضه سوسیس، کالباس و نوشابه های گازدار نیز جلوگیری و عدم عرضه محصولات غیر مجاز در مدارس را نیز توصیه می کنند.