انتصاب سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش

احمد درخشان به سمت سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر ابراهیم انصاری لاری درحکمی احمد درخشان را به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه ومدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دراین حکم ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش از تلاش های سید اسماعیل موسوی در دوره مسئولیت تقدیر کرده  است.