توسعه خدمات درماني بيمارستان كيش با تدوين برنامه استراتژيك

توسعه و ارائه خدمات درمانی با کیفیت، گام بعدی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش این برنامه استراتژیک با برگزاري بيش از 300 نفر ساعت كار كارشناسي طي دو ماه اخير در  بيمارستان كيش در حال تدوين است.

با بهره گيري از تجربيات مديران، مسئولين واحد ها و كارشناسان با تجربه بيمارستان در حضور دكتر حنان عموزاد عضو هيأت علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران طي جلسات مدون، ضمن بازبيني برنامه هاي قبلي، برنامه استراتژيك جديد بيمارستان كيش مربوط به سال هاي 1398 تا 1400 تدوين مي شود.

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش از سال 1391 تاكنون با تدوين دو برنامه استراتژيك مسير توسعه بيمارستاني را دنبال مي كند. اكنون  وجود زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري بويژه گسترش و توسعه نهايي بيمارستان، انتظار مي رود ضمن اجراي برنامه استراتژيك جديد در راستاي ارائه خدمات درماني شاهد ارتقا چشم گيري در جزیره كيش باشيم.

طي چهار سال گذشته واحد بهبود كيفيت به صورت مستقل در بیمارستان شروع به فعاليت كرده است، كه مسئوليت برگزاري جلسات ، تدوين و نظارت دقيق بر اجراي برنامه استراتژيك بيمارستان بر عهده اين واحد است. واحد بهبود كيفيت در بخش هاي مختلف بيمارستان در امر اعتبار بخشي بيمارستاني و رعايت سنجه ها و تشكيل كميته هاي مختلف درماني و غير درماني عمل مي كند. سال گذشته ضمن حضور تيم اعتباربخشي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي بيمارستان كيش حائز رتبه درجه يك كشوري شد.

در حال حاضر توسعه گردشگري پزشكي و ايجاد سهولت در ارائه خدمات از برنامه هاي اجرایی در بيمارستان كيش است.