در جلسه هيات امناي بيمارستان كيش مطرح شد:

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بر تداوم حمايت از بيمارستان كيش تاكيد كرد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بر لزوم تداوم حمايت از بيمارستان كيش در راستاي توسعه گردشگري سلامت و بهبود شاخصه هاي سلامت در اين منطقه آزاد تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر "علي اصغر مونسان" در جلسه هيات امناي بيمارستان كيش با اعلام اين مطلب افزود: خوشبختانه ميزان رضايتمندي مراجعين به بيمارستان كيش در سال جاري افزايش يافته و اين مساله نشان دهنده موفقيت آميز بودن برنامه هاي پيش بيني شده براي بيمارستان كيش است.

وي از بيمارستان كيش به عنوان مجموعه اي فاخر براي اين منطقه آزاد ياد كرد و گفت: بيمارستان كيش يكي از مراكز مورد بازديد ميهمانان ويژه جزيره كيش است و بايد با تكميل تجهيزات در جهت توسعه گردشگري سلامت گام بردارد.

در اين جلسه "ابراهيم رضواني" رييس هيات امنا و دكتر "محمد خلخالي" رييس بيمارستان كيش گزارشي از عملكرد اين مجموعه درماني در سال 1393 ارائه كردند.