انتصاب مديركل فرودگاه بين المللي كيش

كوروش فتاحي به سمت مديركل فرودگاه بين الملل كيش منصوب شد

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، درمراسمي كه با حضور دكتر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش ، مهندس ايلخاني مديرعامل شركت فرودگاههاي كشوروجمعي از معاونان ومديران بخش هاي مختلف سازمان وفرودگاه كيش يكشنبه 28 دي برگزار شد كوروش فتاحي به سمت مديركل فرودگاه بين المللي كيش منصوب شد.

دراين مراسم دكتر مونسان با اشاره به گردشگري به عنوان ماموريت اصلي جزيره كيش گفت: رويكرد گردشگري از مواردي است كه مديركل فرودگاه دركنارتوسعه وتجهيز خدمات وامكانات درفرودگاه كيش بايد به آن توجه داشته باشد.

وي با تشريح اقدامات انجام شده درنوروز 93 درفرودگاه كيش و افزايش رضايتمندي گردشگران افزود: فرودگاه كيش دردوره سرپرستي كوروش فتاحي عملكرد خوبي درحوزه هاي توسعه، زيبا سازي وارتقاء فني داشته واميد است با انتصاب ايشان درسمت مديركلي نيزبا ارتقاء خدمات وامكانات  شاهد افزايش رضايتمندي درگردشگران وشهروندان باشيم.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش گفت: با توجه به نوع خدمات وامكاناتي كه درجزيره كيش به گردشگران ارائه مي شود دربحث فرودگاهي نيز به عنوان درگاه ورودي كيش ، گردشگران انتظار دارند از خدماتي بهتر ومتفاوت تر از ديگر فرودگاههاي كشور بهره مند شوند.

وي از ساخت ترمينال جديد فرودگاه كيش به عنوان پروژه اي با امكانات كامل ياد كرد وافزود: با بهره گيري از توانمنديهاي تخصصي وتجربي مديركل فرودگاه كيش ومسئولان شركت فرودگاههاي كشور سعي شده دراين پروژه نواقص ترمينال قبلي فرودگاه كيش رفع شود واين ترمينال با امكانات جامع وكامل ساخته شود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به پتانسيل هاي گردشگري جزيره، ابراز اميدواري كرد با مديريت وبرنامه ريزي مديركل فرودگاه بين المللي كيش وايجاد تعامل وهماهنگي بيشتر بين شركت فرودگاههاي كل كشوروسازمان منطقه آزاد، فرودگاه كيش به پايگاهي براي ارائه خدمات به پروازهاي خارجي تبديل شود.   

مديرعامل شركت فرودگاههاي كشورنيز دراين مراسم از تسهيلات وخدمات وسيستم هاي كمك ناوبري به عنوان دو مولفه در ارتقاء فرودگاهها ياد كرد وازتجهيز فرودگاه كيش به سيستم هاي كمك ناوبري خبرداد.

وي افزود: درسايه ارتباطات وتعامل بيشتر بين سازمان منطقه آزاد كيش وشركت فرودگاههاي كشور وبا بهره گيري از پتانسيل هاي اين جزيره، اقدامات خوبي درراستاي توسعه فرودگاه كيش وافزايش خدمات اين فرودگاه درحال انجام است.

وي درپايان درخصوص تامين تجهيزات مورد نياز فرودگاه بين المللي كيش براي دستيابي به سيستم مديريت ايمني يكپارچه و گرفتن گواهينامه بين المللي اين سيستم اعلام آمادگي كرد.