اكبرتركان دربازديد از باغ راه وخانه بوميان كيش؛

توسعه گردشگري كيش با رويكرد ايراني اسلامي اقدامي شايسته وماندگار است

دبير شورايعالي مناطق آزاد كشوردربازديد از باغ راه ايراني وخانه بوميان كيش گفت: توسعه فضاهاي عمومي وگردشگري كيش با رويكرد ايراني اسلامي اقدامي شايسته وماندگار است.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مشاور رييس جمهور درسفر به جزيره كيش به همراه دكتر مونسان ، معاونان ومديران سازمان منطقه آزاد كيش از پروژه درحال احداث باغ راه ايراني وخانه بوميان كيش ديدن كرد.

دراين بازديد مهندس تركان از پروژه باغ راه ايراني جزيره كيش كه به صورت نمادين،  10 دروازه تاريخي 9 شهر كشورمان درآن بنا شده است را يكي از پروژه هاي ماندگار دراين منطقه دانست وافزود: توسعه فضاهاي عمومي وشهري با رويكرد ايراني اسلامي اقدامي شايسته است.

وي درادامه با حضور درخانه بوميان كيش ضمن گفت وگوي صميمي با تعدادي از بوميان جزيره از نزديك با آداب ورسوم زندگي ساكنان قديمي كيش آشنا شد.