بارفع غبار وشرایط نامناسب جوی؛

انجام پروازها از فرودگاه کیش آغاز شد

مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش از رفع شرایط نامساعد جوی وانجام پروازها در فرودگاه جزیره خبرداد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ با توجه به رفع شرایط نامناسب جوی وکاهش غبار٫ فرودگاه کیش آماده انجام پروازهاست.

بنابراعلام فتاحی مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش کلیه مسافرانی که ساعت پرواز آنها از صبح  امروز پنج شنبه 13 فروردین تا ساعت 14 وسی دقیقه است برای سوار شدن به هواپیما وانجام پرواز به فرودگاه چزیره مراجعه کنند.

وی افزود: مسافرانی که پرواز آنها درساعاتی غیر ازساعات یاد شده (از ساعت 14 وسی دقیقه به بعد) است برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با اطلاعات پرواز فرودگاه کیش تماس بگیرند.

گفتنی است باتوجه به کاهش میدان دید به دلیل غبار آلود بودن هوا پروازهای صبح درفرودگاه کیش انجام نشده است اما با رفع این مشکل جوی خدمات دهی به مسافران آغاز شده وپروازهای مختلف از شهرها واستانهای دیگرنیز به مقصد کیش  درحال انجام است.