شعار رهبر معظم انقلاب برای سال 1396:

سال اقتصاد مقاومتی : تولید -  اشتغال